KATEGORIJE

Vlasništvo sadržaja

Sajt, sva autorska prava i ostala prava intelektualne svojine u svim tekstovima, dizajnima, logotipima, grafici, ikonama, slikama i ostalom materijalim na ovom Sajtu (u daljem tekstu: Sadržaj), jesu imovina VipHouse d.o.o. Srbija ili su na Sajt uključeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava.

Korišćenje Sadržaja, osim na način opisan u ovim uslovima korišćenja, bez pismene dozvole vlasnika Sadržaja je strogo zabranjeno. VipHouse d.o.o. Srbija će zaštiti svoja autorska prava, svoja prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i prava vlasnika, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje.

Vaša upotreba Sajta

VipHouse d.o.o. Srbija ovim vam daje dozvolu da koristite Sajt na sledeći način:

» Možete preuzeti Sadržaj, ali samo za neformalnu, nekomercijalnu, neprofitabilnu ličnu upotrebu i pod uslovom da ne uklanjate, dodajete ili modifikujete bilo koju informaciju (uključujući i obaveštenja o autorskim pravima i ostala obaveštenja o vlasništvu) koja su nalazi u Sadržaju.

» Ne smete distribuirati, modifikovati, kopirati (osim pod uslovima navedenim u ovim uslovima korišćenja), prenositi, izlagati, objavljivati, štititi kao vaše pravo intelektualne svojine, kreirati izvedene radove, prodavati ili na bilo koji drugi način koristiti Sadržaj bez prethodnog pismenog odobrenja VipHouse d.o.o. Srbija. 

» Kao uslov uza vaš pristup i korišćenje ovog Sajta, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujete da nećete koristiti ovaj Sajt ni u kakve svrhe zabranjene ovim uslovima korišćenja, Zakonom ili na način koji se protivi javnom moralu  (npr. na način koji bi mogao predstavljati krivično delo ili kršenje drugih važećih propisa ili ohrabriti ponašanje koje se može smatrati krivičnim delom ili se takvim ponašanjem krše drugi važeći propisi, korišćenje Sajta za postavljanje ili prenošenje bilo kakvog pretećeg, lažnog, obmanjujućeg, zloupotrebljavajućeg, maltretirajućeg, uznemiravajućeg, klevetničkog, vulgarnog, opscenog, skandaloznog, izazivačkog, pornografskog ili profanog materijala, itd). VipHouse d.o.o. Srbija će u potpunosti sarađivati sa svim organima vlasti u cilju otkrivanja i suzbijanju navedenog ponašanja, te apsolutno i bespogovorno poštovati sve naloge državnih organa kojim od nje zahtevaju da otkrije ili pomogne u otkrivanju identiteta svakog ko postavi ili distribuira bilo kakvu informaciju ili materijal te vrste. Takođe, garantujete da ćete informisati VipHouse d.o.o. Srbija čim postanete svesni da je došlo do nezakonite ili zabranjene upotrebe ovog Sajta od strane trećeg lica.   

Zabranjeno vam je da koristite Sajt u cilju sticanja, ostvarivanja ili obezbeđivanja bilo kakvih imovinskih prava.

Informacije

Svi materijali, povratne informacije ili druge vrste informacija koje dostavite ovom Sajtu ili VipHouse d.o.o. Srbija povodom ovog sajta (“Informacije”) neće biti smatrani za poverljive ili vlasničke. VipHouse d.o.o. Srbija će biti isključivi vlasnik svih informacija prikupljenih na Sajtu ili u vezi sa njim. VipHouse d.o.o. Srbija nema nikakve obaveze u odnosu na takve informacije i slobodan je da ih koristi bez ograničenja za bilo koje svrhe (kao što je upotreba, reprodukcija, modifikacija, objavljivanje, (re)distribucija, javno prikazivanje itd.) i bez navođenja izvora.
Zabranjeno je postavljati ili prenositi na Sajt ili sa njega bilo kakve protivzakonite, preteće, klevetničke, ponižavajuće, obscene, pornografske ili druge materijale koji krše bilo koje zakone.

Privatnost

VipHouse d.o.o. Srbija zadržava pravo da prikuplja određene lične podatke prilikom pretrage nekih internet stranica ovog Sajta da bi ispunio vaše zahteve ili potrebe. Svako prikupljanje takvih informacija na ovim stranicama biće sprovedeno u skladu sa pravilima o privatnosti sadržanom na ovim internet stranicama, kao i važećim propisima o zaštiti podataka o ličnosti.
Neke stranice ovog Sajta bi mogle pohranjivati određene pakete informacija poznate kao “cookies” (kolačići) na vašem računaru. Kolačići nam daju odgovor na pitanje kako i kada je stranica ovog Sajta posećena i koliko ljudi je posetilo. Ova tehnologija ne skuplja informacije o vašem ličnom identitetu, umesto toga, informacije se nalaze u zbirnoj formi. Svrha ove tehnologije i informacija koje ona prikuplja je da nam pomogne da unapredimo svoj Sajt.

Linkovi na druge sajtove

Linkovi sadržani na Sajtu koji vode na na nezavisne sajtove su prikazani isključivo zbog pogodnosti za vas. VipHouse d.o.o. Srbija nije pregledao sadržaj ovih sajtova, ne kontroliše ih i nije odgovoran za bilo koji od ovih sajtova ili njihove sadržaje. Stoga, VipHouse d.o.o. Srbija nije njihov predstavnik, ne pruža nikakve garancije i ne prihvata obaveze u vezi sa ovim sajtovima ili bilo kojim informacijama, softverom ili drugim proizvodima koji se tamo mogu naći, ili sa rezultatima koji su posledica njihove upotrebe. Ukoliko odlučite da pristupite nekom od sajtova na koje vode linkovi sa našeg Sajta, činite to na sopstvenu odgovornost.

Ograničenje garancija

INFORMACIJE, PROIZVODI, MATERIJALI I/ILI USLUGE (“SADRŽAJ”) PRIKAZAN NA OVOM SAJTU JE PRIKAZAN “KAO TAKAV” BEZ IKAKVIH GARANCIJA BILO KOJE VRSTE. E-RAČUNARI GROUP SRBIJA SE EKSPLICITNO OGRANIČAVA DO MAKSIMALNOG STEPENA ODREĐENOG ZAKONOM, OD BILO KAKVE DIREKTNE, INDIREKTNE STATUTARNE ILI BILO KOJE DRUGE GARANCIJE ILI ZASTUPNIŠTVA, UKLJUČUJUĆI GARANCIJE TRŽIŠNE ISPLATIVOSTI, POGODNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU ILI POŠTOVANJA INTELEKTUALNIH ILI SVOJINSKIH PRAVA. SADRŽAJ ČINE ISKLJUČIVO INFORMACIJE OPŠTE PRIRODE, KOJE NISU NAMENJENE ZA REŠAVANJE SPECIFIČNIH SITUACIJA ILI ZA NEKU KONKRETNU OSOBU ILI ENTITET, I KOJE NE PREDSTAVLJAJU PROFESIONALNI SAVET.
U MAKSIMALNOM STEPENU KOJI ZAKON DOZVOLJAVA,  E-RAČUNARI GROUP SRBIJA NE DAJE GARANCIJE ZA TAČNOST, PRIMENJIVOST, POUZDANOST I KOMPLETNOST SADRŽAJA NA OVOM SAJTU, KAO NI GARANCIJU NEPREKIDNOG RADA, PRAVOVREMENOSTI, BEZBEDNOSTI ILI ODSUSTVA GREŠAKA.  E-RAČUNARI GROUP SRBIJA MOŽE PROMENITI SADRŽAJ OVOG SAJTA ILI PROIZVODE I CENE NAVEDENE NA SAJTU U BILO KOJE VREME I BEZ PRETHODNOG UPOZORENJA. SADRŽAJ NA OVOM SAJTU MOŽE BITI ZASTAREO, A  E-RAČUNARI GROUP SRBIJA SE NE OBAVEZUJE DA GA AŽURIRA. SADRŽAJ OBJAVLJEN NA OVOM SAJTU MOŽE SE ODNOSITI NA PROIZVODE, PROGRAME ILI USLUGE KOJI NISU DOSTUPNI U VAŠOJ ZEMLJI.

Ograničenje odgovornosti

U MAKSIMALNOM STEPENU DOZVOLJENOM ZAKONOM,  E-RAČUNARI GROUP SRBIJA, NJEGOVI DOBAVLJAČI ILI TREĆA LICA POMENUTA NA OVOM SAJTU NI U KOM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI, ALI NE I ISKLJUČIVO, DIREKTNU, INDIREKTNU, SLUČAJNU, POSLEDIČNU, POSEBNU ŠTETU, ILI TAKVU KOJA NASTAJE USLED GUBITKA PROFITA, GUBITKA PODATAKA ILI PREKIDA POSLOVNOG PROCESA) KOJA NASTAJE KAO POSLEDICA UPOTREBE, ODLAGANJA ILI NEMOGUĆNOSTI UPOTREBE, ILI REZULTATA UPOTREBE OVOG SAJTA, SAJTOVA NA KOJE VODE LINKOVI SA OVOG SAJTA ILI SADRŽAJA OBJAVLJENOG OVDE ILI NA DRUGIM POMENUTIM SAJTOVIMA, BEZ OBZIRA DA LI JE ZASNOVANA NA GARANCIJI, UGOVORU ILI DRUGOM PRAVNOM SREDSTVU ILI DA LI JE KLIJENT BIO OBAVEŠTEN O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE. UKOLIKO VAŠA UPOTREBA MATERIJALA, INFORMACIJA ILI USLUGA SA OVOG SAJTA REZULTIRA POTREBOM ZA SERVISIRANJEM ILI POPRAVKOM OPREME ILI PODATAKA, VI STE ODGOVORNI ZA NASTALE TROŠKOVE.

Registrovani zaštitni znaci

Svi nazivi, logotipi, žigovi, zaštitni znaci ili oznake usluga koji se pojavljuju na ovom Sajtu su registrovani zaštitni znaci odgovarajućih kompanija u okviru E-RAČUNARI GROUP SRBIJA ili drugih vlasnika. Ne možete koristiti nazive, logotipe, žigove, zaštitne znake ili oznake usluga bez prethodne pismene saglasnosti njihovog punopravnog vlasnika.